Gebruiksvoorwaarden Routeplanner

Versie: 21-06-2019 – eRoutes is onderdeel van Imagine Run BV. Daarom zijn de gebruiksvoorwaarden van Imagine Run BV van toepassing op het gebruik van eRoutes.

IMAGINE RUN BV (“IMAGINE RUN” of “IMAGINE”) is de aanbieder van eRoutes. eRoutes biedt overal ter wereld routes van de door de gebruiker gewenste afstand. De routes kunnen op eigen tempo, wandelend of hardlopend, afgelegd worden. eRoutes begeleidt in bekende en onbekende omgevingen via audio (via het te downloaden gpx bestand) en via te downloaden pdf routes om te printen. De routes brengen de gebruiker van A terug naar A door een ronde route.

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van eRoutes en het Abonnement.

1. Definities

1.1. Abonnement: het abonnement noodzakelijk voor het gebruik van eRoutes.
1.2. eRoutes: de routeplanner eRoutes
1.3. Gebruiker: de natuurlijke persoon welke op enigerlei wijze gebruik maakt van eRoutes.
1.4. Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) eRoutes en de daarmee verstrekte Diensten en het Abonnement.
2.2. De Gebruiksvoorwaarden zijn daarnaast van toepassing op alle informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten of andere content die worden aangeleverd, gelezen of anderszins verspreid ten behoeve van/middels/vanuit/in eRoutes.
2.3. Door het gebruik van eRoutes (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan) aanvaardt de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden.
2.4. Uitsluitend deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van Gebruiker naar zijn eigen of andere voorwaarden. IMAGINE wijst uitdrukkelijk de eventueel door Gebruiker van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand.
2.5. Alvorens eRoutes kan worden gebruikt dient de Gebruiker separaat inhoudelijk kennis te nemen van het Privacy Statement en deze vervolgens te accepteren.
2.6. Het Privacy Statement en de Gebruiksvoorwaarden zijn tevens te raadplegen, te downloaden, op te slaan en te printen op www.imaginerun.com.
2.7. Daar waar eRoutes gebruikmaakt van diensten van derde(n), zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacy- en/of cookiebeleid van de betreffende derde(n) van toepassing. IMAGINE is niet verantwoordelijk voor de diensten, de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van derde(n).
2.8. Indien via eRoutes eventueel beschikbare aanvullende diensten worden afgenomen en/of indien wordt deelgenomen aan eventueel aangeboden (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van IMAGINE van toepassing zijn. Indien en voor zover die aanvullende voorwaarden in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden prevaleren deze aanvullende voorwaarden.

3. Gebruik

3.1. De Gebruiker kan eRoutes gebruiken via www.eroutes.nl.
3.2. Voor volledig gebruik van eRoutes dient de Gebruiker zich te registreren via de website door een persoonlijk account aan te maken. Op de verwerking van persoonsgegevens via de website is de Privacy Policy en het cookiebeleid van de IMAGINE van toepassing.
3.3 De Gebruiker kan starten met een gratis proefversie van eRoutes welke drie gratis routes aanbiedt voor onbepaalde tijd. Hiervoor is enkel een registratie van een persoonlijk account nodig.
3.4. De Gebruiker kan na de proefversie zijn account uitbreiden met de aanschaf van een eenmalige route, een maandabonnement (maandelijks opzegbaar) of een jaarabonnement (jaarlijks opzegbaar).
3.5. Gebruik van de eenmalige aankoop of het abonnement is direct na de betaling mogelijk en wereldwijd beschikbaar.
3.6. Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, dient hij voor het gebruik van eRoutes de toestemming van zijn ouder(s) of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) te hebben. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert de Gebruiker dat hij 16 jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s).
3.7. Om van de eRoutes gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.
3.8. De verantwoordelijkheid van het verantwoord gebruiken van eRoutes ligt bij de Gebruiker zelf.
3.9. Verdere toelichting op het aankopen van een abonnement.

Betalingswijze

Om een abonnementsbijdrage te kunnen betalen moet u informatie over uw voorkeursbetalingswijze (bijvoorbeeld creditcard, online betaalservice, een externe partij of enige andere betalingswijze die beschikbaar wordt gemaakt door IMAGINE RUN) aangeven of verstrekken (de “Betalingswijze”). Als u uw betaalgegevens verstrekt, machtigt u ons en bepaalde externe serviceproviders, betaalkaartnetwerken en betalingsverwerkers om uw betaalgegevens te ontvangen, op te slaan en te coderen. U kunt overstappen op een andere betalingswijze of uw informatie bijwerken door uw account op www.eRoutes.nl te bezoeken. IMAGINE RUN zal geen geld terugbetalen anders dan uiteengezet in deze voorwaarden. Als uw serviceprovider voor betalingen vaststelt dat er frauduleuze transacties hebben plaatsgevonden op uw account als gevolg van het gebruik van uw betalingswijze voor de services, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen via het contactformulier op eRoutes.

Vergoedingen

Om toegang te verkrijgen tot bepaalde functies van de services, dient u mogelijk een abonnementsvergoeding te betalen. Abonnementsvergoedingen kunnen maandelijks of jaarlijks worden betaald. Alle abonnementsvergoedingen dienen vooraf betaald te worden. Indien leden overschakelen van een maand- naar een jaarabonnement, wordt het jaartarief van kracht met ingang van de volgende factureringsdatum. Als u een upgrade van uw abonnement uitvoert of nieuwe service categorieën toevoegt aan uw account, kunnen deze veranderingen leiden tot een nieuwe factureringsdatum. U gaat akkoord met het betalen van de abonnementsvergoedingen en van andere kosten die in rekening worden gebracht in verband met uw eRoutes-account, of dat nu op basis van een eenmalige overeenkomst of op basis van een abonnement is. IMAGINE RUN behoudt zich het recht voor om op elk moment en na tijdige voorafgaande kennisgeving de abonnementsvergoedingen en bijbehorende belastingbijdragen te verhogen, of om nieuwe vergoedingen in te stellen.

Automatische vernieuwing

Abonnementsvergoedingen worden automatisch gefactureerd aan het begin van een maandelijkse of jaarlijkse termijn, zoals van toepassing. Deze kosten worden automatisch vernieuwd totdat uw abonnement is gewijzigd of opgezegd. Uw lidmaatschapskosten zijn gelijk aan uw aanvangskosten tenzij u hierover anderszins vooraf in kennis bent gesteld. U kunt uw eRoutes-lidmaatschap op elk gewenst moment op onderstaande wijze opzeggen.

Afkoeling

Als u buiten de Verenigde Staten woont, hebt u mogelijk recht op een bedenktijd van veertien (14) dagen (de “Afkoelingsperiode”) en op een volledige restitutie van het door u betaalde bedrag, op voorwaarde dat u zich niet heeft aangemeld bij de services en deze niet heeft gebruikt als eRoutes-lid gedurende de afkoelingsperiode.

Annulering

Annulering van eRoutes-lidmaatschap.
Indien u zich heeft aangemeld voor eRoutes, dan kunt u uw abonnement beëindigen door naar uw account-pagina te gaan, of door contact met ons op te nemen op www.eroutes.nl. Annulering van een abonnement treedt aan het einde van uw huidige factuurperiode in werking. Als uw eRoutes-lidmaatschap afloopt, blijft uw account bestaan en wordt het een gratis lidmaatschap. U kunt uw abonnement op elk moment vernieuwen zonder een nieuw account te openen. Het is echter wel mogelijk dat de eRoutes-abonnementskosten intussen verhoogd zijn. U kunt te allen tijde uw account verwijderen.

4. Gebruiksrecht

4.1. Door het gebruiken van eRoutes verkrijgt de Gebruiker een niet-exclusief, niet overdraagbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om eRoutes voor niet-commercieel gebruik te gebruiken op een smartwatch of ander draagbaar apparaat of van andere fysieke vorm zoals print.
4.2. IMAGINE biedt geen technische ondersteuning en kan derhalve niet garanderen dat eRoutes op het toestel (foutloos) functioneert.
4.3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om eRoutes op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen; aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van eRoutes gebruik zouden kunnen maken; te de-assembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering.
4.4. Het is de Gebruiker niet toegestaan eRoutes op een oneigenlijke wijze te gebruiken of op een wijze die nadelig kan zijn voor de IMAGINE.
4.5. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om eRoutes te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
4.6. Het wachtwoord dient door de Gebruiker strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Ingeval een wachtwoord bekend is geworden voor een derde, dient de Gebruiker het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen of – indien hij/zij zich niet meer in zijn gebruikersaccount kan aanmelden contact op te nemen met IMAGINE via de website.

5. Beëindiging gebruiksrecht

5.1. Het gebruiksrecht geldt voor onbepaalde duur, maar de Gebruiker kan het gebruik van eRoutes op ieder gewenst moment beëindigen, door het aangegane abonnement, danwel maandelijks, danwel jaarlijks, op te zeggen.
5.2. IMAGINE heeft het recht het gebruiksrecht schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, te beëindigen, onder meer in geval van misbruik of onbevoegd gebruik van eRoutes. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht zal de Gebruiker eRoutes niet meer gebruiken en het account verwijderen.
5.3. IMAGINE heeft te allen tijde het recht om eRoutes aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van eRoutes te beperken of de Gebruiker de toegang tot de eRoutes geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen.
5.4. IMAGINE kan een upgrade voor eRoutes beschikbaar stellen. De upgrade kwalificeert alsdan als eRoutes in de zin van de Gebruiksvoorwaarden.
5.5. De Gebruiker is verplicht ervoor zorg te dragen dat het gebruik van eRoutes en het Abonnement niet in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, wettelijke bepalingen of rechten van derden. Daarnaast zal de Gebruiker bij het gebruik van eRoutes op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken of laten veroorzaken ten laste van IMAGINE of derden, noch eRoutes op zodanige wijze gebruiken dat de goede werking van de Diensten en/of eRoutes wordt verstoord.
5.6. Het gebruik van eRoutes is voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.
5.7. IMAGINE is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van eRoutes en Diensten.
5.8. De Gebruiker vrijwaart IMAGINE voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het Gebruik van deRoutes en/of de Diensten. De Gebruiker zal IMAGINE alle redelijke schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten) vergoeden die IMAGINE als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.
5.9. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om in eRoutes aan te geven of zijn e-mailadres gebruikt mag worden door IMAGINE en andere ondernemingen binnen IMAGINE om de Gebruiker te benaderen voor aanbiedingen van gelijksoortige producten en/of diensten. De Gebruiker kan te allen tijde en alleen via deRoutes zijn toestemming hiervoor intrekken. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar het Privacy Policy.
5.10. Behoudens in het geval van opzet of grove nalatigheid is IMAGINE niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook verband houdende met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van eRoutes en het niet (volledig) functioneren van de (mobiele) verbinding van de Gebruiker, IMAGINE of van derden, waardoor de Diensten niet (volledig) kunnen worden geleverd.

6. Verantwoordelijkheid van IMAGINE

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten met betrekking tot de (inhoud van de) Diensten, eRoutes, waaronder onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij IMAGINE, dan wel bij haar licentiegevers, dan wel bij de beheerder van eRoutes.
6.2. eRoutes is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. IMAGINE kan echter niet
garanderen dat eRoutes altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. IMAGINE spant zich in voor een goed functionerende eRoutes en om eventuele problemen zo spoedig mogelijk op te lossen.
6.3. IMAGINE kan eRoutes (onaangekondigd) tijdelijk of permanent buiten gebruik stellen voor Gebruiker(s), zonder dat de Gebruiker(s) daar enige rechten aan kan (kunnen) ontlenen.
6.4. IMAGINE is niet verantwoordelijk voor schades die ontstaan door ondeskundig gebruik van het Abonnement. De Gebruiker gebruikt eRoutes en de Diensten op eigen risico.
6.5. IMAGINE is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan doordat de Gebruiker voor zijn gebruikersaccount een ongeschikt wachtwoord heeft gekozen of het wachtwoord niet veilig heeft bewaard, of voor schades die door een derde worden veroorzaakt, voor wie de Gebruiker de toegang tot de Diensten mogelijk heeft gemaakt.

7. Wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden

7.1. IMAGINE is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, waarbij de Gebruiker echter altijd via eRoutes de meest recente versie kan raadplegen. De Gebruiker van eRoutes wordt geadviseerd de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren. Wanneer er wezenlijke wijzigingen plaatsvinden in deze Gebruiksvoorwaarden, volgt tevens een duidelijke kennisgeving, bijvoorbeeld via een banner op deze website of per e-mail.
7.2. Door het gebruik van eRoutes voort te zetten nadat de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd en/of de kennisgeving is gedaan, stemt de Gebruiker in met de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Alle eventuele wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden treden in werking binnen veertien (14) dagen na publicatie daarvan via eRoutes, de website www.eroutes.nl, www.imaginerun.com of via e-mail, tenzij uitdrukkelijk een ander termijn is vermeld.
7.3. Indien de Gebruiker niet instemt met wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden,
dient de Gebruiker het gebruik van eRoutes te beëindigen. Voor zover wijzigingen
in de Gebruiksvoorwaarden leiden tot wezenlijke wijzigingen met betrekking tot de door IMAGINE te verschaffen prestaties onder de met de Gebruiker gesloten gebruikersovereenkomst tot gebruik van eRoutes, wordt de Gebruiker daarbij in de
gelegenheid gesteld om deze gebruikersovereenkomst te beëindigen door contact op te nemen met www.eroutes.nl.

8. Slotbepalingen

8.1. Indien enkele van de voorgaande voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan tast
dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
8.2. Voor alle geschillen voortvloeiende uit en verband houdende met eRoutes, Diensten en/of het Abonnement geldt uitsluitend het Nederlands recht en is de Nederlandse rechter bevoegd, met uitsluiting van andere (buitenlandse) rechterlijke instanties bevoegd om kennis te nemen van een geschil.