Gebruiksvoorwaarden Mobiele App

GEBRUIKSVOORWAARDEN EROUTES APP (VERSIE 25-5-2020)

IMAGINE RUN BV (of: EROUTES) is de aanbieder van de “eRoutes” App (“App”). De afstand en moeilijkheidsgraad van een willekeurige loop projecteert “eRoutes” op de omgeving en het landschap waar jij je op dat moment bevindt. “eRoutes” genereert vervolgens een route die altijd terugkeert op het vertrekpunt. “eRoutes” is een community zonder geografische grenzen en dus een beweging met wereldwijde impact.

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de App en het Abonnement binnen Europa.

1. Definities

1.1. Abonnement: het (gratis) abonnement voor het gebruik van de App.
1.2. App: EROUTES app.
1.3. Gebruiker: de natuurlijke persoon welke op enigerlei wijze gebruik maakt van de App.
1.4. Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) de App en de daarmee verstrekte Diensten en het Abonnement.
2.2. De Gebruiksvoorwaarden zijn daarnaast van toepassing op alle informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten of andere content die worden aangeleverd, gelezen of anderszins verspreid ten behoeve van/middels/vanuit/in de App.
2.3. Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan) aanvaardt de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden.
2.4. Uitsluitend deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van Gebruiker naar zijn eigen of andere voorwaarden. EROUTES wijst uitdrukkelijk de eventueel door Gebruiker van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand.
2.5. Alvorens de App kan worden gebruikt dient de Gebruiker separaat inhoudelijk kennis te nemen van het Privacy Statement en deze vervolgens te accepteren.
2.6. Het Privacy Statement en de Gebruiksvoorwaarden zijn tevens te raadplegen, te downloaden, op te slaan en te printen op www.eRoutes.com.
2.7. Daar waar de App gebruikmaakt van diensten van derde(n), zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacy- en/of cookiebeleid van de betreffende derde(n) van toepassing. EROUTES is niet verantwoordelijk voor de diensten, de algemene voorwaarden en het privacy- en cookie beleid van derde(n).
2.8. Indien via de App eventueel beschikbare aanvullende diensten worden afgenomen en/of indien wordt deelgenomen aan eventueel aangeboden (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van EROUTES van toepassing zijn. Indien en voor zover die aanvullende voorwaarden in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden prevaleren deze aanvullende voorwaarden.

3. Gebruik

3.1. De Gebruiker kan de App gratis downloaden via www.eroutes.com, Google Android Market en App Store.
3.2. Nadat de Gebruiker de App heeft gedownload, dient de Gebruiker zich te registreren via de App. Op de verwerking van persoonsgegevens via de App is de Privacy Policy en het cookiebeleid van de EROUTES van toepassing.
3.3. Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, dient hij voor het gebruik van de App de toestemming van zijn ouder(s) of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) te hebben. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert de Gebruiker dat hij 16 jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s).
3.4. Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.
3.5. Door het activeren van de app met gebruiksnaam en wachtwoord gaat de gebruiker uitdrukkelijk akkoord met de uitvoering van de overeenkomst door EROUTES in de zin van artikel 6:230p sub d -1 Burgerlijk Wetboek. Door feitelijke deelname aan EROUTES doet de gebruiker onvoorwaardelijk en geheel afstand van zijn herroepingsrecht in de zin van artikel 6:230p sub d -2 Burgerlijk Wetboek.

4. Gebruiksrecht

4.1. Door het downloaden van de App verkrijgt de Gebruiker een niet-exclusief, niet overdraagbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om de App voor niet-commercieel gebruik te gebruiken op een smartphone of ander draagbaar apparaat
4.2. EROUTES biedt geen technische ondersteuning en kan derhalve niet garanderen dat de App op het toestel (foutloos) functioneert.
4.3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de App: op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen; aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van deze app gebruik zouden kunnen maken; te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering.
4.4. Het is de Gebruiker niet toegestaan de App op een oneigenlijke wijze te gebruiken of op een wijze die nadelig kan zijn voor de EROUTES.
4.5. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
4.6. Het wachtwoord dient door de Gebruiker strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Ingeval een wachtwoord bekend is geworden voor een derde, dient de Gebruiker het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen of – indien hij/zij zich niet meer in zijn gebruikersaccount kan aanmelden contact op te nemen met EROUTES via de website.

5. Beeindiging gebruiksrecht

5.1. Het gebruiksrecht geldt voor onbepaalde duur, maar de Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen, door de App van zijn/haar mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren.
5.2. EROUTES heeft het recht het gebruiksrecht schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, te beëindigen, onder meer in geval van misbruik of onbevoegd gebruik van de App. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht zal de Gebruiker de App niet meer gebruiken en van zijn/haar mobiele apparaat verwijderen.
5.3. EROUTES heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van de App te beperken of de Gebruiker de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen.
5.4. EROUTES kan een upgrade voor de App beschikbaar stellen. De upgrade kwalificeert alsdan als App in de zin van de Gebruiksvoorwaarden.
5.5. De Gebruiker is verplicht ervoor zorg te dragen dat het gebruik van de App en het Abonnement niet in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, wettelijke bepalingen of rechten van derden. Daarnaast zal de Gebruiker bij het gebruik van de App op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken of laten veroorzaken ten laste van EROUTES of derden, noch de App op zodanige wijze gebruiken dat de goede werking van de Diensten en/of de App wordt verstoord.
5.6. Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.
5.7. EROUTES is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de App en Diensten.
5.8. De Gebruiker vrijwaart EROUTES voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het Gebruik van de App en/of de Diensten. De Gebruiker zal EROUTES alle redelijke schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten) vergoeden die EROUTES als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.
5.9. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om in de App aan te geven of zijn telefoonnummer of e-mailadres gebruikt mag worden door EROUTES en andere ondernemingen binnen EROUTES om de Gebruiker te benaderen voor aanbiedingen van gelijksoortige producten en/of diensten. De Gebruiker kan te allen tijde en alleen via de App zijn toestemming hiervoor intrekken. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar het Privacy Policy.
5.10. Behoudens in het geval van opzet of grove nalatigheid is EROUTES niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook verband houdende met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de App en het niet (volledig) functioneren van de (mobiele) verbinding van de Gebruiker, EROUTES of van derden, waardoor de Diensten niet (volledig) kunnen worden geleverd.

6. Verantwoordelijkheid van EROUTES

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten met betrekking tot de (inhoud van de) Diensten, de App, waaronder onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij EROUTES, dan wel bij haar licentiegevers, dan wel bij de beheerder van de App.
6.2. De App is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. EROUTES kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. EROUTES spant zich in voor een goed functionerende App en om eventuele problemen zo spoedig mogelijk op te lossen.
6.3. EROUTES kan de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent buiten gebruik stellen voor Gebruiker(s), zonder dat de Gebruiker(s) daar enige rechten aan kan (kunnen) ontlenen.
6.4. EROUTES is niet verantwoordelijk voor schades die ontstaan door ondeskundig gebruik van het Abonnement. De Gebruiker gebruikt de App en de Diensten op eigen risico.
6.5. EROUTES is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan doordat de Gebruiker voor zijn gebruikersaccount een ongeschikt wachtwoord heeft gekozen of het wachtwoord niet veilig heeft bewaard, of voor schades die door een derde worden veroorzaakt, voor wie de Gebruiker de toegang tot de Diensten mogelijk heeft gemaakt.

7. Wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden

7.1. EROUTES is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, waarbij de Gebruiker echter altijd via de App de meest recente versie kan raadplegen. De Gebruiker van de App wordt geadviseerd de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren. Wanneer er wezenlijke wijzigingen plaatsvinden in deze Gebruiksvoorwaarden, volgt tevens een duidelijke kennisgeving, bijvoorbeeld via een banner op deze website of een notificatie via de App of per e-mail.
7.2. Door het gebruik van de App voort te zetten nadat de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd en/of de kennisgeving is gedaan, stemt de Gebruiker in met de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Alle eventuele wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden treden in werking binnen veertien (14) dagen na publicatie daarvan via de App, de website www.eroutes.com of via e-mail, tenzij uitdrukkelijk een ander termijn is vermeld.
7.3. Indien de Gebruiker niet instemt met wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, dient de Gebruiker het gebruik van de App te beëindigen. Voor zover wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden leiden tot wezenlijke wijzigingen met betrekking tot de door EROUTES te verschaffen prestaties onder de met de Gebruiker gesloten gebruikersovereenkomst tot gebruik van de App, wordt de Gebruiker daarbij in de gelegenheid gesteld om deze gebruikersovereenkomst te beëindigen door contact op te nemen met www.eroutes.com.

8. Slotbepalingen

8.1. Indien enkele van de voorgaande voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
8.2. Voor alle geschillen voortvloeiende uit en verband houdende met de App, Diensten en/of het Abonnement geldt uitsluitend het Nederlands recht en is de Nederlandse rechter bevoegd, met uitsluiting van andere (buitenlandse) rechterlijke instanties bevoegd om kennis te nemen van een geschil.